Algemene Voorwaarden

First publication (v1): 21-01-2022
Second publication (v2): 04-05-2023
Third publication (v3): 13-02-2024

Applies to the delivery of services and products.

Artikel 1. Algemeen/Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: &FLUENCE, gevestigd en kantoorhoudende aan de Bezuidenhoutseweg 1, 2594 AB Den Haag, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder KvK nummer 81952449 en RSIN 863535768.

 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht.

 4. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

 5. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, alle overeenkomsten en offertes waarbij Opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor Opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 4. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Opdrachtgever besproken.

 6. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Opdrachtnemer heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd.

 7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, indien Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Werkzaamheden

 1. Opdrachtnemer verricht consultancy diensten zoals beschreven in de offerte. Daarnaast kan het opleiden en coachen van diegenen die van de bovenstaande diensten gebruik maken behoren tot de werkzaamheden.

Artikel 4. Offertes en Aanbiedingen

 1. Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 15 (vijftien) dagen na dagtekening geldig, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

 2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.

 3. Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

 4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 6. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

 7. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. Opdracht

 1. De overeenkomst wordt of per opdracht aangegaan, of voor een bepaalde periode. Voor de opdracht geldt: zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is. Voor contracten die zijn aangegaan voor een bepaalde periode geldt dat de overeenkomst geheel dient te worden nagekomen, behoudens de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding of een vooraf overeengekomen opzegtermijn.

 2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.

 3. Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, die termijn is verstreken en er door de Opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan tot uiterlijk 2 (twee) maanden voor het aflopen van de termijn dat hij wenst op te zeggen, dan zal de overeenkomst gelijk voor eenzelfde duur worden verlengd.

 4. De opzegtermijn bedraagt twee maanden voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer, tenzij in de offerte anders is vermeld.

 5. De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief of per (ingescande) e-mail te worden opgezegd.

 6. Bij een overeenkomst van opdracht waarbij geen bepaalde periode is overeengekomen, kan niet worden opgezegd door Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever, Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6. Totstandkoming van de bijeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod aanvaardt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden gesloten via internet (e-mail) of via een schriftelijke bevestiging (brief).

 3. Indien Opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt, is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.

 4. Opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.

 5. Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft dan recht op betaling van de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.

 3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 5. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, zal Opdrachtnemer wel meerkosten in rekening brengen.

Artikel 8. Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

 1. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden alle gemaakte kosten, bestede uren aan voorbereiding en uitvoering van de opdracht, uren die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever had gereserveerd en schade als gevolg van de annulering aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, dan worden alle gemaakte kosten, de aan de voorbereiding en uitvoering van de opdracht bestede uren, de door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever gereserveerde uren en de schade door de opzegging aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, kan Opdrachtnemer, onverminderd zijn recht op vergoeding van de werkelijke schade en de gederfde winst, van Opdrachtgever verlangen dat deze 50% van het resterende honorarium voor de te verrichten werkzaamheden betaalt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtnemer geen of weinig schade of gederfde winst heeft geleden.

 4. Bij annulering of tussentijdse beëindiging van de opdracht blijft Opdrachtgever de volledige overeengekomen opdrachtsom aan Opdrachtnemer verschuldigd. Alle aanvullende kosten, waaronder voorbereidings- en planningskosten, zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden indien:

  1. Opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard of beëindiging van zijn bedrijfsvoering aanvraagt.

  2. Opdrachtgever heeft besloten zijn bedrijfsvoering te beëindigen of te liquideren.

  3. Opdrachtgever zijn volledige rechtsbevoegdheid verliest of overlijdt.

  4. Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

  5. Opdrachtnemer, ondanks waarschuwingen, activiteiten blijft verrichten die (wettelijk) verboden zijn of in strijd zijn met de gedragscode van Opdrachtnemer of die de openbare orde of goede zeden in gevaar brengen.

  6. Opdrachtnemer verhinderd is de overeenkomst na te komen door omstandigheden die niet aan opdrachtnemer te wijten zijn en waarvoor de wet het risico niet bij opdrachtnemer legt.

Artikel 9. Vergoedingen

 1. De vergoeding voor de opdracht is een vast bedrag en wordt gespecificeerd in de overeenkomst.

 2. Mocht het tijdens de uitvoering van de opdracht nodig zijn om meer of minder uren te maken dan vooraf is overeengekomen, zal dit niet leiden tot een wijziging van het honorarium.

 3. Naast het honorarium is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling van overige gemaakte kosten die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot, reis- en verblijfkosten, conform de overeenkomst of verstrekte prijsopgaven.

 4. Het is Opdrachtgever in geen geval toegestaan zijn betalingsverplichtingen op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke verrekening over te gaan.

 5. Betaling van het honorarium vindt plaats in twee delen:

  1. Bij ondertekening van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% te worden voldaan.

  2. De resterende 50% moet worden betaald binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht.

 1. Indien betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn door Opdrachtnemer is ontvangen, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10. Verantwoordelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het niet mogelijk is om een kwalitatieve en verantwoorde oplossing te bieden, zal Opdrachtnemer de opdracht niet uitvoeren. Opdrachtgever wordt dan op de hoogte gesteld van de situatie en beide partijen bespreken de mogelijke gevolgen.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in documenten of instructies van Opdrachtgever.

 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, tenzij de schade het directe gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen fout of nalatigheid van Opdrachtnemer.

 5. Indien Opdrachtgever van mening is dat Opdrachtnemer zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dient hij Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. De kennisgeving moet een duidelijke omschrijving van de klacht bevatten.

 6. Indien Opdrachtgever niet binnen 15 (vijftien) dagen nadat Opdrachtgever bekend kon zijn met de tekortkomingen Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld, vervalt het recht tot reclameren.

 7. De schadeplichtigheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangt.

 8. Indien de klacht van Opdrachtgever gegrond is, krijgt Opdrachtnemer de gelegenheid de overeenkomst alsnog na te komen zoals overeengekomen, tenzij dit voor Opdrachtnemer onmogelijk is. Opdrachtgever komt dan in aanmerking voor gedeeltelijke restitutie tot maximaal het bedrag van het honorarium.

 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

 10. Indien Opdrachtgever of een derde zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen aanbrengt in de werkzaamheden van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in de werkzaamheden.

 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens, ongeacht of de beschadiging of het verlies is ontstaan tijdens transport of is veroorzaakt door het onderscheppen van gegevens.

Artikel 11. Opschorting en Ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of indien zijn bedrijfsvoering wordt beëindigd of geliquideerd, hem uitstel van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met directe ingang te ontbinden.

 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de volledige schade die Opdrachtnemer lijdt als gevolg van deze ontbinding.

 3. Ontbinding of opschorting van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet en Opdrachtgever is aansprakelijk voor de volledige schade van Opdrachtnemer.

 4. Indien Opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 5. Indien Opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is Opdrachtnemer niet gehouden tot restitutie van enige van Opdrachtgever ontvangen betaling.

 6. Indien Opdrachtgever zonder geldige reden de opdracht annuleert of de overeenkomst opzegt, dan komen alle gemaakte kosten, de aan de voorbereiding en uitvoering van de opdracht bestede uren, de door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever gereserveerde uren en de annuleringsschade voor rekening van Opdrachtgever.

 7. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, dan worden alle gemaakte kosten, de aan de voorbereiding en uitvoering van de opdracht bestede uren, de door opdrachtnemer voor opdrachtgever gereserveerde uren en de schade als gevolg van de opzegging aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht, zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan de verhindering van personen of middelen die door derden voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking zijn gesteld, bijvoorbeeld door ziekte.

 3. In geval van overmacht zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.

 4. Opdrachtnemer heeft het recht om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand zijn zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 5. Na melding van overmacht door opdrachtnemer heeft opdrachtgever het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming.

 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de helft van de vastgelegde geldelijke factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan.

 4. Bij langlopende opdrachten (contractduur langer dan 4 maanden) is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde gedurende twee kalendermaanden.

 5. De verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval nimmer groter dan het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer.

 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

 7. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.

 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.

 9. Opdrachtgever is verplicht om binnen 3 maanden nadat hij/zij bekend is geworden met de schade, dit te melden bij Opdrachtnemer.

 10. Voor wat betreft de werkzaamheden is sprake van een inspannings- en geen resultaatsverplichting.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.

 2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer, een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Nederlands
Nederlands