Algemene Voorwaarden

Eerste publicatie (v1): : 21-01-2022. 
Gelden voor levering van diensten en producten.

Artikel 1. Algemeen/Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Opdrachtnemer: &FLUENCE, gevestigd en kantoorhoudende aan de Overburgkade 46,  2275 XV Voorburg, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer  85176419 en RSIN 863535768. 

 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, aan  Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen  waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door  Opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht. 

 4. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

 5. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer,  conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, alle overeenkomsten en  offertes waarbij Opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor Opdrachtgever zal verrichten,  ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 

 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk  schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van  Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk  van de hand gewezen. 

 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen  de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen  Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van  de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de  strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de  uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in  de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene  voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene  voorwaarden.

 4. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden  verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing  zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte  naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

 5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke  wijzigingen worden (bij voorbaat) met Opdrachtgever besproken. 

 6. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Opdrachtnemer  heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk  verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk  verklaring van eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk  vastgelegd. 

 7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden  aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand,  indien Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven met deze afwijkingen van de  offerte in te stemmen. 

Artikel 3. Werkzaamheden 

 1. Opdrachtnemer verricht consultancy diensten zoals beschreven in de offerte. Daarnaast kan  het opleiden en coachen van diegenen die van de bovenstaande diensten gebruik maken tot de  werkzaamheden. 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen 

 1. Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 15 (vijftien) dagen na dagtekening geldig, tenzij  Opdrachtnemer anders aangeeft. 

 2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht  worden ontleend. 

 3. Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het  aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 

 4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing  of verschrijving bevat. 

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een  gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 6. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden.  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij  Opdrachtnemer anders aangeeft. 

 7. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige  opdrachten.

Artikel 5. Opdracht 

 1. De overeenkomst wordt of per opdracht aangegaan, of voor een bepaalde periode. Voor  de opdracht geldt: zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt  de overeenkomst te ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is. Voor  contracten die zijn aangegaan voor een bepaalde periode geldt dat de overeenkomst geheel dient te  worden nagekomen, behoudens de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding of een vooraf  overeengekomen opzegtermijn. 

 2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk  in de overeenkomst te worden vermeld. 

 3. Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, die termijn is verstreken  en er door de Opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan tot uiterlijk 2 (twee) maanden  voor het aflopen van de termijn dat hij wenst op te zeggen, dan zal de overeenkomst gelijk voor  eenzelfde duur worden verlengd. 

 4. De opzegtermijn bedraagt twee maanden voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer,  tenzij in de offerte anders is vermeld. 

 5. De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief of per (in gescande) e-mail te  worden opgezegd. 

 6. Bij een overeenkomst van opdracht waarbij geen bepaalde periode is overeengekomen, kan  niet worden opgezegd door Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke toestemming van  Opdrachtnemer.
   

 7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde  diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij  overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever, Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te  stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering  te geven aan de overeenkomst. 

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod aanvaardt  en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer. 

 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden gesloten via internet  (e-mail) of via een schriftelijke bevestiging (brief). 

 3. Indien de Opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de  overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden. 

 4. De Opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te  wijzen. 

 5. Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door  Opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de  overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot  aanpassing van de overeenkomst overgaan. 

 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging,  aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief  opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.  Opdrachtnemer heeft dan recht op betaling van de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht. 

 3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van  de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk  hiervan op de hoogte stellen. 

 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve  consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 

 5. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden  die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zal Opdrachtnemer geen meerkosten in  rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van  omstandigheden die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, zal Opdrachtnemer wel  meerkosten in rekening brengen. 

Artikel 8. Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht 

 1. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen  alle gemaakte kosten, de bestede uren, en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde  arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 9. Uitvoering en levering opdrachten 

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor het leveren van de afgesproken diensten, tenzij er  sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer (zie verder art 14) 

 2. De Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.  Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven  aan de overeenkomst. 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding 

 1. Op het tijdstip, waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige  surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van  toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of  Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid  over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien Opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt is om zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst  met Opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren. 

 2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.  Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade. 

 3. Indien er gerede twijfel bij Opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van  Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd het verrichten van de werkzaamheden uit te stellen,  totdat Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor  de door Opdrachtnemer voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade. 

Artikel 11. Betaling en incassokosten 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient er vooraf te worden betaald middels  een bankoverschrijving. De betalingstermijn bedraagt 15 dagen. Opdrachtnemer kan echter bepalen  dat Opdrachtgever een voorschot van minimaal 30% dient te betalen, alvorens Opdrachtnemer met  de uitvoering van de overeenkomst zal aanvangen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tijdig  op de hoogte stellen. Eventueel meerwerk (na overleg en schriftelijke bevestiging) wordt achteraf  gefactureerd, hiervoor geldt eveneens een betalingstermijn van 15 dagen. 

 2. Indien het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, dan is  Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande  factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van  Opdrachtnemer om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering  worden tussen partijen vastgesteld door middel van het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding  buitenrechtelijke incassokosten. 

 3. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien  Opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. 

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen, gemotiveerd,  binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na afronding van de  werkzaamheden aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden per email of brief. 

 2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebrek te  onderzoeken en te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient Opdrachtnemer het factuurbedrag  te wijzigen naar ratio van de klacht. 

Artikel 13. Overmacht 

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de  Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te  wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende  opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien  of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend,  verstaan een verhindering van de ter beschikking gestelde personen of middelen tot het uitvoeren  van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte. 

 3. Indien er sprake is van overmacht zal Opdrachtgever, Opdrachtnemer hiervan direct  schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. 

 4. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden  die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Opdrachtnemer zijn  verbintenis had moeten nakomen. 

 5. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn  verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt,  dan is zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder  verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie  intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Opdrachtnemer het recht om het  reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te  voldoen als ware sprake is van een afzonderlijke overeenkomst. 

 6. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van  Opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als  een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming. 

 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen  in deze bepaling is geregeld. 

 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid  beperkt tot maximaal de helft van de vastgelegde geldelijke factuurwaarde, althans tot dat gedeelte  van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan. 

 4. Bij langlopende opdrachten (> 4 maanden contractduur) is aansprakelijkheid beperkt tot  maximaal de factuurwaarde gedurende twee kalendermaanden. 

 5. De verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer  is in ieder geval nimmer groter dan het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend  geval, vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer. 

 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade  wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of  andersoortige stagnatie. 

 7. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door  derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.

 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet  indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar  ondergeschikten. 

 9. Opdrachtgever is verplicht om binnen 3 maanden nadat hij/zij bekend is geworden met de  schade, dit te melden bij Opdrachtnemer. 

 10. Voor wat betreft de werkzaamheden is sprake van een inspannings- en geen  resultaatsverplichting. 

Artikel 15. Intellectuele eigendom 

 1. Opdrachtnemer behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de  Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de  uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te  gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van  derden wordt gebracht. 

Artikel 16. Toepasselijk recht 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de  overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht. 

 2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer, een geschil voor te leggen aan de volgens de  wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de  bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders  voorschrijft.